תקנון

תקנון וכללי שימוש – 1.5.2014
1 . כללי
1.11.1 . התקנון מנוסח בלשון זכר יחיד לשם הנוחות בלבד והינו מתייחס לשני המינים, ביחיד ו/או רבים.
1.21.2 . אתר האינטרנט של חברת raz-kal רז קל טבע בע”מ )להלן בהתאמה: “החברה” / “האתר”( משמש
את ציבור הגולשים באינטרנט בישראל לרכישת תוספי תזונה ומוצרים נלווים באמצעות הטלפון
ובאמצעות כרטיס אשראי דרך מערכת הסליקה של האתר.
1.31.3 . האתר מהווה חנות מקוונת לממכר תוספי תזונה ומוצרים נלווים מאת החברה.
1.41.4 . הוראות תקנון זה יחולו עליך, הגולש, בכל שימוש ואו רכישה שייעשו על ידך באתר. תקנון זה יהווה
את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה ,לכן הנך מתבקש לקרוא בעיון תקנון זה ולא לעשות
שימוש באתר ו/או לרכוש מוצרים בחנות המקוונת אם אינך מסכים לסעיף מסעיפי התקנון.
אם הנך קטין מתחת לגיל 18 הנך נדרש לקרוא את הוראות התקנון בלוויית מבוגר, הורה ו/או
אפוטרופוס אחר. ללא הנ”ל אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או לבצע רכישות בחנות המקוונת.
1.51.5 . בעצם הגלישה באתר ואו רכישת מוצרים באתר, הנך נותן את הסכמתך לתוכן הוראות תקנון זה והנך
מתחייב לפעול ולנהוג בהתאם לו. במקרה ואינך מסכים לחלק או כלל הוראות התקנון הנך מתבקש
שלא לעשות כל שימוש באתר. במקרה שאינך מבין איזה מהוראות תקנות זה, הנך מתבקש שלא לעשות
כל שימוש באתר בטרם קבלת ייעוץ מתאים והבנת כל סעיף בתקנון.

2 . קניין רוחני וזכויות יוצרים
2.12.1 . החברה משקיעה מאמצים רבים, ממוניים ושאינם ממוניים בהעלאת התכנים לאתר. כל המופיע באתר
ללא יוצא מן הכלל, לרבו אך לא רק, צילומים, איורים, שמות מוצרים, מפרטים, מלל וכיוצ”ב הינו
חלק מקניינה הרוחני של החברה.
2.22.2 . חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים
באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, למעט אם החברה התירה זאת במפורש בכתב
ומראש .
2.32.3 .

3 . מכירות באתר – חנות מקוונת
3.13.1 . האתר מאפשר רכישה באופן ישיר או באמצעות הטלפון, מגוון תוספי מזון ומוצרים נלווים המוצעים
לך על ידי מיטב הספקים, היצרנים והיבואנים שבסיס פעילותם בישראל.
3.23.2 . כל מוצר הנמכר באתר מוצג על גבי “דף מכירה” אשר כולל את פרטי המוצר, מחיר המכירה שלו
ופרטים רלבנטיים נוספים )להלן : “דף המכירה(
3.33.3 . כלל המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ על פי החוק.
3.43.4 . המכירות באתר יכולות להתבצע או באמצעות טלפון למוקד המכירות של החברה, או באמצעות כרטיס
אשראי דרך מערכת הסליקה של האתר.
3.53.5 . עסקת אשראי מתבצעת על ידי הזנת פרטיך האישיים בדף מאובטח בתקן ssl לאחר מכן, תועבר לדף
סליקה המתארח אצל חברת צד ג’ שם יהיה עליך להזין את פרטי כרטיס האשראי והעדפת התשלום
בהתאם לתנאי העסקה.
3.63.6 . בכל מקרה של סירוב אמצעי התשלום תישלח למבצע הפעולה מתאימה ועליו לפנות אל החברה לצורך
השלמת עסקה בעסקה טלפונית. יש לציין ולהדגיש כי עסקה לא נחשבת כעסקה מושלמת עד לקבלת
אישור ביצוע עסקת אשראי.

4 . אספקה והובלה
4.14.1 . החברה ואו הספקים צד ג’ יהיו אחראים להובלת המוצר שרכשת לכתובת אותה ציינת בעת ההזמנה
בתוך 14 ימי עסקים מרגע השלמת העסקה לכל היותר.
4.24.2 . במידה והשילוח מתבצע באמצעות שירותי חברת דואר ישראל בע”מ, החברה לא תהייה אחראית לכל
עיכוב הנגרם כתוצאה מעיכוב בשרשרת השילוח של דואר ישראל.
4.34.3 . דמי המשלוח הינם כלולים במחיר המוצרים והשירותים הנלווים המופיעים באתר.
4.44.4 . משלוח מוצרים באמצעות שליח יגיע לכתובת המופיעה בהזמנה, ההזמנה הינה עד לפתח הכתובת
שנמסרה על ידי הלקוח. הלקוח יצא לצאת מהבית ואו ממקום הכתובת שמסר לביצוע המשלוח בכדי
לאסוף את המוצרים מאת השליח. למעט ישובים מעבר לקו הירוק בשל מדיניות חברת המשלוחים.

5 . אחריות
.1.1 . כלל המוצרים הנמכרים דרך האתר לרבות תוספי התזונה הנמכרים דרך האתר הינם באחריות 55
הבלעדית של היצרן של אותם מוצרים שנרכשו. החברה ו\או האתר אינם היצרן ולא יישאו באחריות
כלשהי למוצרים שנרכשו באתר.
5.25.2 . ברכישה באתר אין החברה ו\או האתר אחראים לכול נזק ישיר או עקיף שנגרם לרוכש לרבות נזקים
בריאותיים. האחריות הבלעדית לנזקים כלשהם שנגרמו כתוצאה משימוש בתוסף תזונה שנרכש דרך
האתר הינה בידיי היצרן של אותו תוסף תזונה יחד עם זאת, יש להבהיר כי החברה עושה את מירב
המאמצים לעבוד עם ספקים ידועים ומהימנים המספקים תוספי תזונה איכותיים המיוצרים במפעל
המאושרים על ידי משרד הבריאות לייצר תוספי תזונה שכאלה ועומדים בכול הדרישות המחמירות
של משרד הבריאות.

6 . שימוש באתר
6.16.1 . כל משתמש רשאי לבצע רכישה בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:
6.1.16.1.1 . המשתמש הינו כשיר לבצע פעולת משפטיות מחייבות ומבצע שימוש באמצעי תשלום שלו ו/או
שניתן לו אישור מפורש ובלתי משתמע לשתי פנים מאת בעליו לעשות בו שימוש.
6.1.26.1.2 . אם טרם מלאו למשתמש 18 שנים אין הוא רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור מפורש
ושאינו משתמע לשתי פנים של הורה ו/או אפוטרופוס אחר. מובהר כי אין ביכולת החברה
ו/או האתר לבדוק ברכישה בחנות המקוונת את זהות הרוכש פרט לדרכים המקובלות.
6.1.36.1.3 . באם ביצעת רכישה באתר וטרם מלאו לך 18 שנים נראה את רכישתך כאילו קיבלת אישור
אפוטרופוס לבצע את פעולות הרכישה שביצעת.
6.1.46.1.4 . המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית ו/או הינו מורשה מטעמו של תאגיד מאוגד ורשום
כדין לבצע רכישות. או הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה.
6.1.56.1.5 . בבעלות המשתמש כרטיס אשראי בתוקף שהונפק כדין ע”י אחת מחברות האשראי בארץ או
בעולם.
6.1.66.1.6 . בבעלות המשתמש כתובת דואר אלקטרוני אינטרנטית עדכנית.
6.1.76.1.7 . אם ביצעת רכישה באתר שלא בהתקיים התנאים דלעיל, הנך עושה כן על אחריותך המלאה
ותהא חב בשיפוי החברה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מפעולתך זו, לרבות נזקים ישירים
ועקיפים, נזקים תדמיתיים, הוצאות משפט וכיוצ”ב.

7 . ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
7.17.1 . מדיניות ביטול ההזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 )”חוק הגנת הצרכן”( ככל
שהוא חל על העסקה.
7.27.2 . צרכן רשאי לבטל את העסקה שלא עקב פגם מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת
הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר ובהתאם לתנאים הקבועים
בחוק.
7.37.3 . ניתן לבטל את העסקה בדרכים הבאות: בטלפון 1700-70-40-60 , בדואר רשום לכתובת האורגים 11
ת.ד. בדוא”ל raz_kal@walla.co.il בפקס 073-24107777 ובאמצעות האתר באמצעות
הקישור : https://www.razkal-diet.co.il ./
7.47.4 . הזמנה שטרם נשלחה תהיה כרכה בדמי טיפול בסך – 5% או 100 ש”ח הנמוך מביניהם.
7.57.5 . ביטל צרכן עסקה כאמור שלא עקב פגם ובהתאם לתנאים הקבועים בחוק, תחזיר החברה לצרכן, בתוך
14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו,
תבטל חיובו בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת הביטול. החברה תגבה דמי ביטול בשיעור שלא
יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
7.67.6 . במידה והצרכן קיבל את הנכס נושא העסקה עליו להחזירו למשרדי החברה.
7.77.7 . על אף האמור, צרכן שהוא אזרח ותיק, אדם עם מוגבלות או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן
אשר התקשר בעסקת מכר מרחוק, יוכל לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום מסירת הנכס
או מיום קבלת המסמך עם פרטי העסקה לפי המאוחר. אפשרות ביטול זו רק אפשרית אם ההתקשרות
בעסקה כללה שיחה בין החברה לצרכן.
7.87.8 . החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את נזקיה בשל כך שערך הטובין פחת כתוצאה מהרעה
משמעותית במצבו.
7.97.9 . בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, המוצר יוחזר על חשבון החברה.”

8 . תנאי שימוש כללים באתר
.1.1 . השימוש באתר ובתכנים המופיעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם בהתאם להחלטות החברה ומותנה 88
בקבלת כל התנאים בתקנון זה. השימוש באתר ייחשב כהסכמה של הגולש לכל התנאים שבתקנון זה
ועל כך לא תהיה לגולש כל תלונה, תביעה או דרישה כלפי החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר
ולתכנים המוצגים בו. למען הסר ספק, השימוש באתר ובתכנים המופיעים בו יעשה על אחריותו
הבלעדית והמלאה של הגולש.
8.28.2 . זכות המשתמש באתר ובתכנים המופיעים בו מוגבלת לשימוש אישי בלבד וחל איסור מוחלט על
המשתמש לעשות באתר ובתכנים המופיעים בו שימוש בעל אופי מסחרי אלא אם החברה נתנה לכך
את הסכמתה מראש בכתב.
8.38.3 . המשתמש מתחייב כי לא יעתיק ואו ישכפל ואו ישדר ואו יציג ואו יפרסם ואו יעשה שינויים באתר ואו
בתכנים המופיעים בו )בין אם באופן חלקי או מלא( ללא הסכמת החברה מראש ובכתב כמפורט בסעיף
7.2 לתקנון זה.
8.48.4 . המשתמש מסכים, כי בהתאם לאופי האתר, אין החברה אחראית לכך שכל הקישורים שימצאו באתר
יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים ועל כן מסכים המשתמש כי אין ללמוד מעצם הימצאות
קישור מסוים באתר החברה כי התוכן המקושר הינו מלא, עדכני, רלוונטי או מהימן והחברה לא תישא
בכל אחריות בהקשר לכך או בכל אחריות לתוכן המידע בקישורים.
8.58.5 . החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר ולשנות, מעת לעת, את מראה האתר ואו
מבנהו ואו זמינותם של השירותים הניתנים בו ואו את התכנים המוצגים בו וכל זאת ללא צורך בהודעה
על כך מראש.
8.68.6 . החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ללא הודעה מוקדמת , ללא קבלת הסכמת המשתמש ועל פי
שיקול דעתה את התנאים המופעים בתקנון זה. התקנון יופיע בכתובת האינטרנט הנוכחית בגרסתה
העדכנית ביותר ותהיה זמינה בכל עת שהאתר פעיל. על כן, מתחייב המשתמש לעיין מעת לעת בתקנון
זה ולהתעדכן בשינויים בו.
8.78.7 . אין באפשרות החברה להתחייב לפעילות סדירה ותקינה של האתר והמשתמש מבין כי יתכנו הפרעות
,אי סדרים, תקלות, שיבושים או כשלים בגלישה באתר .

9 . זכויות יוצרים וקניין רוחני
9.19.1 . כל זכויות היוצרים באתר לרבות בעיצובו ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב ,וכל חומר הכלול בו לרבות
התכנים המוצגים בו שייכים לחברה בלבד ואו שותפיה העסקיים ואו צדדים שלישיים אליהם האתר
מקשר. חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשווק, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד ג’ כל
חלק מהמוזכר בסעיף זה ללא קבלת הסכמתה של החברה ואו בעלי זכויות היוצרים של אותם חומרים
כאמור מראש ובכתב.
9.29.2 . שמה של החברה ,דהיינו- רז קל טבע בע”מ ,סימני המסחר של החברה , הינם קניינה הבלעדי של
החברה.

10 . מדיניות פרטיות
10.110.110.1 . במהלך ביצוע רכישה יאספו על ידי האתר פרטייך האישיים הכוללים בין היתר את שימך
המלא, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון וכיו”ב. למען הסר ספק ,לא מתבצע איסוף של
מספר כרטיס אשראי.
10.210.210.2 . המשתמש יודע ומסכים בזאת כי כול הפרטים הנאספים על ידי המערכת במהלך הליך הרכישה
ייאגרו במסד הנתונים של החברה ויכולים לשמש אותה לביצוע מחקר סטטיסטי ו\או שליחת תוכן
שיווקי מעת לעת על פי שיקול דעתה של החברה ובהתאם להוראות כל דין.
10.310.310.3 . החברה רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” הנשמרות על גבי המחשב האישי שלך בהתאם
להוראות כל דין.

11 . תנאים נוספים
11.111.111.1 . אין לראות בטקסטים המופיעים באתר זה לרבות פרטי המוצרים הנמכרים בו משום הבעת
דעה לגבי אופי המוצר, טיבו או פעולתו הרפואית מטעם החברה ואין לראות בחברה כאחראית לעולה
מן הכתוב בתיאור המוצרים ואופן פעולתם לרבות יתרונותיהם הבריאותיים.
11.211.211.2 . מוצרי החברה אינם בעלי התווייה רפואית מכל סוג.
11.311.311.3 . מבלי לפגוע באמור בסעיף דלעיל כל מידע המופיע באתר הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואין
לראות בו בשום צורה כ – “יעוץ רפואי” ו\או “המלצה לטיפול” ו\או “עובדה רפואית”. המידע הינו כללי
ואין אפשרות להתאים את המידע באופן פרטני לכול אדם ואדם ולכן יש להתייעץ עם גורם רפואי
מוסמך בטרם רכישת תוספי תזונה וכמובן בטרם עשיית כול שימוש בהם.

12 . שונות
12.112.112.1 . על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ובכול עניין הנוגע לתקנון זה ו\או לשירותים
באתר מקום השיפוט הבלעדי הינו בית המשפט המוסמך באשדוד בלבד.
12.212.212.2 . לברורים בכל נושא ניתן לפנות אלינו בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שהוא
raz_kal@walla.com
12.312.312.3 . התמונות המוצגות באתר לצורך המחשה בלבד, ואינם מחייבות את חברת רז- קל טבע בע”מ.
12.412.412.4 . לחברה שמורה לזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת. לפיכך, תקנון זה משתנה ומתעדכן
מעת לעת. גרסת התקנון שהינה בעלת תוקף הינה הגרסה הרלוונטית למועד ביצוע העסקה.