תנאי שימוש באפליקציה

רז קל טבע בעמ – תנאי שימוש באפליקציה

האפליקציה זו, הינה אפליקציית מובייל שתוכננה ונבנתה על ידי ועבור חברת רז קל טבע בע”מ (להלן בהתאמה: “האפליקציה” / “החברה”) לצרכיה ולקידום מטרותיה המסחריות. 

האפליקציה מטרתה לקדם, לפרסם ולשווק את מוצרי ושירותי החברה המשתנים מעת לעת. בכל מקרה אין מטרת החברה לספק מידע רפואי ו/או המלצה רפואית מכל סוג. מוצרי ושירותי החברה אינם בעלי התווייה רפואית. 

השימוש באפליקציה כפוף לתנאי השימוש והפרטיות המפורטים להלן במסמך זה ומצטרפים לתנאי השימוש המצורפים בפועל למוצרי החברה (להלן: “תנאי השימוש באפליקציה”). 

האמור בתנאי השימוש להלן, מנוסח בלשון זכר נועד לנוחות בלבד ומתייחס לנשים וגברים כאחד ולשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהפך.

כותרות הסעיפים בתנאי השימוש להלן נועדו לצרכי נוחות בלבד, ואין ליחס להן ערך פרשני כלשהו.

מטרת תנאי השימוש הינה להבהיר את היחסים המשפטיים בין החברה לבין כל אדם העושה שימוש באפליקציה, נכנס לאפליקציה ו/או משתמש בכל שירות באפליקציה. זאת, בין אם הורדה האפליקציה למכשירו האישי ובין אם לאו (הורדה למכשירו הסלולרי של אחר וכיוצ”ב). עצם התקנת האפליקציה ו/או הכניסה לאפליקציה ו/או השימוש בכל רכיב מרכיבי האפליקציה ו/או הצפייה בתכנים בה, ו/או הורדת תכנים מהאפליקציה כמוהם כמתן הסכמה ואישור לקריאת והבנת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות וכמוה כהסכמה כי תנאי שימוש אלה יחייבו את המשתמש ללא הגבלה ו/או הסתייגות וכמוה כמתן אישור בלתי חוזר כי תנאי השימוש כמוהם כהסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבין המשתמש 

השימוש באפליקציה אינו מורשה לכל אדם שאינו מסכים לתנאי השימוש. 

 

1.תנאים כלליים

 

1.1 השימוש באפליקציה עושה שימוש בגלישה ברשת האינטרנט, בין אינטרנט סלולרי המסופק על ידי חברות סלולר בין אינטרנט מקומי העושה שימוש ברשת מקומית באמצעות Wi-Fi . על המשתמש באפליקציה תחול כל האחריות בדבר תשלום בגין הגלישה באינטרנט, בהתאם לספק השירות של הגלישה באינטרנט ועל פי תעריפיו. החברה לא תהא אחראית בשום אופן לגרימת עלויות הקשורות לעצם הגלישה ועצם השימוש באפליקציה בגלישה באינטרנט. 

 

1.2 החברה אינה גובה תשלום בגין הגלישה באינטרנט. חיוב זה ככל וקיים נעשה על ידי המפעיל הסלולרי אליו משתייך המשתמש באפליקציה ועל אחריותו הבלעדית. 

 

1.3 החברה לא תשא בכל אחריות בגין נזק שנגרם למכשירו של המשתמש באפליקציה, אף אם השימוש עצמו באפליקציה הוא שגרם ו/או אפשר את יצירת הנזק לכאורה למכשירו של המשתמש. 

 

2. השימוש באפליקציה

 

2.1 השימוש באפליקציה אינו מורשה למי שאינו מסכים לתנאי השימוש, למי שגילו מתחת לגיל 18 שנים, למי שידועה לו בעיה רפואית ו/או תזונתית ו/או קוגניטיבית כלשהי העלולה להגביל ו/או להשפיע על קבלת השירותים המוצעים באפליקציה.

 

2.2 להבהרה, בעצם השימוש באפליקציה מצהיר המשתמש בזאת כי למיטב ידיעתו אינו סובל ממחלות רפואיות ו/או נפשיות ו/או מצבים מגבילים העלולים להשפיע על קבלת השירותים והמוצרים המוצעים על ידי החברה באפליקציה. 

 

2.3 לאפליקציה ניתנות על ידי המשתמש הרשאות וגישה לנתונים המאוחסנים במכשירו של המשתמש לרבות, מצלמה, גלריית התמונות, מידע אישי, חיישני בריאות, מד צעדים וכיוצ”ב. רשימת ההרשאות הדרושה לשם הפעלת האפליקציה עשויה להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. זאת, בין היתר אך לא רק באמצעות גרסאות עדכון. 

 

2.4 המשתמש באפליקציה מאשר בזאת קבלת הודעות ב”דחיפה” Push Notifications מאת החברה ו/או מי מטעמה. 

 

2.5 אישור השימוש באפליקציה ניתן למשתמש לשימוש אישי בלתי מסחרי בלבד. חל איסור לעשות שימוש באפליקציה לכל צורך אחר. 

 

2.6 אין להפעיל ו/או לאפשר לאחרים להפעיל כל יישום מחשב ו/או כל אמצעי אחר (לרבות תוכנות מסוג Robots , Bots , Crawlers וכיוצ”ב) לשם ביצוע חיפוש ו/או סריקה ו/או העתקה ו/או אחזור אוטומטי של תכנים המופיעים באפליקציה. בכלל זה אין לעשות שימוש באמצעים כאמור ליצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאפליקציה. 

 

2.7 השימוש בתכני האפליקציה בכל אפליקציה אחרת ו/או אתר אינטרנט ו/או רשת מחשבים אסור.

 

2.8 אין לעשות שימוש באפליקציה ו/או בכל חלק ממנה לצורך פריצה למערכות מחשב כלשהן (לרבות אלה של האפליקציה עצמה) ו/או לסרוק פורטים ו/או להפיץ וירוס מחשב ו/או כל תוכנה מזיקה אחרת לרבות תולעים, סוסים טרויאנים, מכתבי שרשרת ו/או לעשות שימוש שמטרתו העיקרית הינה להעמיס על מערכות המחשוב של האפליקציה או אתר אחר ו/או כל שימוש אחר שיש בו פגיעה באפליקציה ו/או במשתמשי האפליקציה ו/או בצדדים שלישיים. 

 

2.9 אין להציג את תוכן האפליקציה בתוך מסגרת (Frame)  גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו Deep Link), אלא בהסכמת החברה.

 

2.10 אין לבצע הנדסה לאחור (REVERSE ENGINEERING) של האפליקציה ו/או להשתמש באפליקציה באופן שעוקף את מנגנוני האפליקציה המובנים ו/או לנסות לעקוף ו/או לפגוע בתוכנות אבטחה כלשהן באפליקציה.

 

2.11 המשתמש מתחייב לא לבצע באמצעות האפליקציה ו/או באמצעות מידע הכלול באפליקציה כל פעולה המנוגדת לתיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשס”ח-2008 בדבר משלוח דברי פרסומת לצדדים שלישיים ו/או פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן. לרבות מחשבי החברה עצמם.

 

2.12 הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש באפליקציה או בתוכן לשום מטרה איסור כולל על העלאת/ הצגת כל תוכן (לרבות תמונות וכל צורת תצוגה) על גבי האפליקציה ו/או באפליקציה ו/או באתר אחר ו/או בסמוך לתוכן אחר, הכוללים תוכן לא חוקי, לא ראוי, תוכן הפוגע ברגשות הציבור, תוכן המוגן בזכויות יוצרים, תוכן המוציא דיבה או לשון הרע, תוכן המפר זכויות של צד שלישי, וכן חל איסור כולל על ביצוע פעולות אסורות שיש מניעה לעשותן על פי הסכם ו/או דין ו/או שמהווה זיוף, שינוי השירות.

 

3. הסכמה למסירת מידע לצדדים שלישיים

 

3.1 החברה עשויה להעביר את התמונות, המידע, וכל נתון שנמסר על ידי המשתמש ו/או שחשיפה אליו הותרה בהתאם לתנאי השימוש לצדדים שלישיים לצורך קבלת ניתוח ועיבוד נתונים ולצרכים שונים לפי שיקול דעתה. 

 

3.2 אין החברה אחראית על תוכנן של מודעות פרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באפליקציה ו/או בשירות חיצוני ככל שיהיו ובכל שירות אחר שניתן משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את השירות, ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

 

4. הגבלת אחריות החברה

 

4.1 שימוש במוצרי החברה ושירותיה אינו מהווה ייעוץ ו/או טיפול תזונתי אישי ו/או רפואי ואינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או טיפול תזונתי אישי ו/או רפואי. על המשתמש להתייעץ עם רופא/תזונאי/ גורם מקצועי מוסמך בהתאם לצורך.

 

4.2 המשתמש מצהיר כי הוא מודע ומבין שההמלצות אותן יקבל לתזונה מאוזנת וניהול אורח חיים בריא, הינן המלצות המבוססות על פרמטרים כלליים בלבד. כמו כן, ההמלצות אינן מתאימות לבעלי מחלות רקע ולאנשים בעלי יחס משקל גובה שאינו תקין. לנשים בהריון ומניקות תתקבל המלצה כללית המתייחסת באופן כללי להריון/ הנקה (ללא קבלת המלצות לירידה במשקל) אולם גם במקרה זה אין מדובר בהמלצה פרטנית ויש להתייעץ עם אנשי מקצוע.

 

4.3 המשתמש מצהיר כי שימושו באפליקציה נעשה מבחירתו החופשית והמלאה. בשימוש באפליקציה מאשר המשתמש כי אין ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה, הצוות ו/או מי מטעמם.

 

4.4 מובהר, מוסכם וידוע למשתמש, כי האפליקציה אינה מהווה ואינה כוללת טיפול רפואי או תזונתי ו/או תחליף לייעוץ ו/או טיפול רפואי או תזונתי ואינה מכילה המלצה תזונתית אישית ו/או רפואית. בכל מקרה של חשש לבעיה תזונתית או בעיה רפואית וכד’ יש לפנות לרופא או תזונאי מוסמך. המשתתף מצהיר ומאשר כי בכל מקרה לא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפיי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם השירות ו/או האפליקציה ו/או השימוש בהם.

 

4.5 המשתמש מצהיר כי ברור, מובן וידוע לו כי כל ציפייה, הסתמכות, החלטה ו/או דרך פעולה אשר יחליט לעשות בהתאם למידע, להמלצות ולניתוח הנתונים אשר יקבל באופן ישיר ו/או עקיף מהשירות ו/או השימוש באפליקציה, כפופות לשיקול דעתו האישי ולבחירתו החופשית וכי אין הוא חייב להסתמך עליהם ו/או לצפות לתוצאות מסוימות בגינן ו/או ליישם דרכי פעולות הנגזרות מהן באופן ישיר ו/או עקיף.

 

4.6 המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל יישום, המלצה, הסתמכות ציפייה שקיבל במסגרת השירות ו/או האפליקציה, הינה באחריותו הבלעדית.

4.7 מובהר כי אין בשירות ו/או באפליקציה משום מצג של החברה בדבר התאמה למטרה מסוימת, אמינות או דיוק של המידע, ניתוח הנתונים, מרכיבי המזון או העדר הפרה של זכויות קניין רוחני. המידע, התוכן, הניתוח, ההמלצות, מרכיבי המזון. העיבוד וכל יתר המידע הניתוח והפרטים, המוצגים באפליקציה נאסף ממקורות נוספים וחיצוניים לחברה. החברה עושה כל שביכולתה לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק. עם זאת, אין לחברה שליטה על מקורות המידע והתוכן (לרבות אך מבלי לגרוע למידע המסחרי), ולפיכך החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לנתונים, ניתוח, מידע, עיבוד נתונים והתוכן המתפרסמים באפליקציה ובשירות בקשר למנה, למרכיבי המזון ו/או לפעילות הגופנית ואין היא ערבה לטיבם, ו/או לנכונותם, ו/או לתקפותם, ו/או לשלמותם, ו/או לדיוקם ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא. התוכן עשוי שלא להיות עדכני ביותר והחברה אינה מתחייבת לעדכן את התוכן בכלל או בתדירות כלשהי. התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד, ואינן מחייבות. המשתמש יישא במלוא האחריות הבלעדית לשימוש ו/או ליישום התוכן והמידע שבאפליקציה.

4.8 התוכן באפליקציה אינו מהווה עצה אישית, המלצה אישית, ייעוץ אישי, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות אישית עם מומחה בתחום הרלוונטי, ככל שנדרש.

4.9 ההחלטה להשתמש באפליקציה והאחריות על תוצאות השימוש בה הנה על המשתמש בלבד. והחברה לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באפליקציה, לעיכוב בשימוש בה, או לאי-יכולת להשתמש בה מכל סיבה שהיא.

4.10 על אף מאמציה הכנים של החברה, ייתכן ובאפליקציה נפלו ו/או יפלו שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. החברה לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם, מכל סוג שהוא בגין שיבושים אלה ככל והתרחשו.

4.11 החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בשום אופן ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מקרי, מיוחד או אחר, מכל סוג שהוא אשר נגרם ו/או אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או חוסר שימוש או מחוסר יכולת שימוש באפליקציה, בשירות ובכל אתר אחר ו/או אפליקציה המקושרים לאפליקציה, לרבות תוכן חיצוני, או בחומרים הכלולים באפליקציה ובכל אחד מאתרים באפליקציה ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האפליקציה ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים, לפי העניין לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח, שיגרמו מכל סיבה שהיא, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, על אף האמור בכל דין. הסעד היחיד המוקנה למשתמש בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באפליקציה.

4.12 החברה אינה מתחייבת לפעילותה התקינה והרציפה של האפליקציה ואו לתקופת פעילותה. החברה תהא רשאית לחדול משימוש באפליקציה ו/או להפסיק את פרסומה ואת יכולת השימוש בה על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

4.13 בכל מקרה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השימוש באפליקציה כמוהו כהסכמה כי חבותה הכוללת של החברה כלפי משתמש באפליקציה לא תעלה על סך של 1,000 ₪ באף נסיבות.

 

5. קניין רוחני וסודיות, פרטיות המשתמשים

 

5.1 כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה ללא יוצא מן הכלל לרבות אך לא רק, קוד המחשב ובסיס הנתונים של האפליקציה, טקסטים, סימני מסחר, מותגים, סודות מסחריים ושיטות, שמות המוצרים המדגמים וכיוצ”ב הינם בבעלותה המלאה של החברה. חל איסור לעשות שימוש ו/או להרשות לאחר לעשות שימוש בקניינה הרוחני של החברה בכל אמצעי ללא קבלת אישורה מראש ובכתב של החברה. 

5.2 החברה נוקטת באמצעים סבירים על מנת לשמור על נתונים הנאספים על ידי האפליקציה לרבות נתוני המשתמש הנאספים במהלך רכישת מוצרי ושירותי החברה. למרות האמור לעיל, ברי כי החברה אינה יכולה להבטיח כי לא ניתן לחדור למחשביה. ככל ותתרחש פריצה למאגר הנתונים של החברה ו/או למחשביה, בין באמצעים טכנולוגיים, אמצעי מחשוב ולרבות באמצעים פיסיים, הרי שלמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה. 

5.3 החברה תעשה שימוש בנתוני המשתמש הנאספים על ידי המשתמש אך ורק בהתאם להוראות כל דין. 

5.4 המשתמש נותן בזאת זכות שימוש ורישיון שימוש לא בלעדי בכל התכנים והמידע שיועלו על ידו לאפליקציה. בין בשימוש באפליקציה, בין ברכישת מוצרי ושירותי החברה ובין במידע שנאסף על ידו על ידי האפליקציה בהתאם לתנאי השימוש. זכות השימוש והרישיון כאמור, יהיו בלתי מוגבלים, לכל שימוש החברה ולהעברה לצדדים שלישיים. 

 

6. זכות החברה לשינוי תנאי השימוש

6.1 החברה  תהא רשאית לעדכן ולשנות את תנאי השימוש על פי שיקול דעתה ומבלי שמסרה על כך הודעה מראש. 

6.2 כן תהא החברה רשאית להפסיק את פעילות האפליקציה בכל עת ועל פי שיקול דעתה. 

 

7. תיקון 40 לחוק התקשורת

7.1 מובהר כי שימוש באפליקציה, מהווה הסכמה מפורשת ואקטיבית של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים מהחברה, אשר מטרתם בין היתר לעודד רכישת מוצר או שירות, ולרבות תוכן העונה על ההגדרה “דבר פרסומת” על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982. ידוע למשתתף, כי במסגרת ו/או בקשר עם השימוש באפליקציה וקבלת השירות, תספק לו החברה מעת לעת במסגרת האפליקציה עצמה או באמצעים אחרים (כגון מסרונים, מיילים ועוד) מידע הרלוונטי, לרבות מידע פרסומי או שיווקי של החברה ושל צדדים שלישיים הקשורים לשירות, ותיצור עמו קשר במסגרת האפליקציה) והוא מאשר יצירת קשר ושליחת מידע אליו כאמור לצורך ובקשר עם האפליקציה ושירותיה המשתמש מאשר לחברה לשלוח אליו דואר פרסומי כאמור, באמצעות דוא”ל ו/או פקס ו/או SMS ו/או דואר ישראל ו/או כל אמצעי אחר. הסכמה זו הנה הסכמה מפורשת ואינה מוגבלת בזמן. המשתמש מסכים בזה כי פרטיו האישיים לצורך משלוח דיוור כאמור ישמרו במאגר נתונים של החברה.

7.2 ככל ויחפוץ המשתמש לחדול מלקבל הודעות מהחברה, יהיה עליו להסיר את האפליקציה ולשלוח הודעת בקשה להסרה מרשימת התפוצה לדואר האלקטרוני של החברה. 

 

8. המחאת זכות וסמכות שיפוט

 

8.1 החברה תהא רשאית להעביר כל זכות העומדת לה מתוקף תנאי השימוש לכל צד שלישי על פי שיקול דעתה. 

 

8.2 בכל סכסוך העלול להתגלע בין החברה לבין המשתמש תהא הסמכות הבלעדית לבית המשפט שלום בעיר אשדוד. 

 

9. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 

ביטול עסקה יהיה בכפוף ועל פי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ככל שהוא חל על העסקה.

צרכן רשאי לבטל את העסקה שלא עקב פגם מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר.
ניתן לבטל את העסקה בדרכים הבאות: בטלפון 050-321-1855 בדואר רשום לכתובת האורגים 11, אשדוד בדוא”ל raz_kal@walla.com ובאמצעות האתר באמצעות הקישור :
https://www.razkal-diet.co.il/bitul 

ביטל צרכן עסקה כאמור שלא עקב פגם, תחזיר החברה לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו,
תבטל חיובו בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת הביטול. החברה תגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
במידה והצרכן קיבל את הנכס נושא העסקה עליו להחזירו לחברה.

על אף האמור, צרכן שהוא אזרח ותיק, אדם עם מוגבלות או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן אשר ההתקשר בעסקת מכר מרחוק
יוכל לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום מסירת הנכס או מיום קבלת המסמך עם פרטי העסקה לפי המאוחר.
אפשרות ביטול זו רק אפשרית אם ההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את נזקיה  בשל כך שערך הטובין פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, המוצר יוחזר על חשבון החברה.”